Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

GravaStar s.r.o.

IČ: 27 38 68 30, se sídlem Praha 6, Podbabská 81/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115629,
č. bankovního účtu: 2236192028/5500 (dále jen "Poskytovatel")

Objednavatel

Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku Webové služby NuIS.cz prostřednictvím registrace na serveru www.nuis.cz, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování Webové služby NuIS.cz. 
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem registrace Objednavatele a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:
2.2.1. Webová služba - poskytování služeb určených online práci a zajištění jejich provozu Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Webové služby http://www.nuis.cz, jejíž obsah spravuje Poskytovatel.
2.2.2. Uživatel - Objednavatel Webové služby, kterému byla Webová služba Poskytovatelem na základě registrace řádně zřízena, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.
2.2.3. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků na němž je v provozu poskytována Webová služba.

2.3. Dnem řádného zřízení Webové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne registrace do dne zaplacení služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.5. Veškerá právní ustanovení se řídí zákony České republiky

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Webovou službu NuIS.cz objednává Objednavatel zásadně k účelu, za kterým je služba zákazníkům poskytována.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré funkce služby nabízené Poskytovatelem. Objednavatel má možnost přejít na jiný cenový program dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.4. Objednavatel má právo nepřetržítého přístupu ke svému účtu v rámci Webové služby. Výjimku tvoří tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

3.5. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození Webové služby. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.6. Objednavatel je povinen uvést při objednávce Webové služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.7. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

3.8. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@nuis.cz.

3.9. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada účtována dle aktuální hodinové sazby práce Poskytovatele strávené při odstraňování závady.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Webové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků.

4.4. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem.

4.5. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za Webovou službu déle než 30 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti Webové služby.

4.6. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci služby http://www.nuis.cz.

4.7. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy konáním Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.8. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 350,- Kč bez DPH.

4.9. Poskytovatel má právo jednostranně měnit funkce služby, aniž by byla narušena podstata funkčnosti Webové služby či konzistentnost uživatelských dat. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci http://www.nuis.cz.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci http://www.nuis.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

5.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem při registrace / objednávky služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.4. Výzva k zaplacení služby je také zobrazena na úvodní stránce po přihlášení uživatele (tzv. Dashboard). Zde lze také zaplatit výzvu online kartou.

5.5. Objednavatel hradí cenu služby ročně, půlročně nebo měsíčně předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

5.6 Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.7. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho účtu, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

5.8. Přerušení provozu účtu se rozumí tzv. deaktivace účtu Poskytovatelem, kdy Objednatel se může do služby přihlásit, ale její použití je omezeno dokud nezaplatí dlužné částky za všechna nezaplacená období v plné výši. Přehled zaplacených období je zobrazen v profilu uživatele.

6. OCHRANA DAT A SOUKROMÍ OBJEDNATELE

6.1 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.1 Poskytovatel (GravaStar s.r.o.) eviduje tyto osobní údaje:

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem uzavření (realizaci) smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem ( dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR; dle článku 13 ods. 2 písm. e) nařízení ):

Obchodní jméno (může obsahovat jméno a přijmení)

DIČ
Email
Telefon
Bankovní účet
Adresa

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem oprávněného zájmu (GDPR dle článku 6 odst. 1 písm. f)) pro identifikaci neoprávněného užívaní webové služby a případné blokaci takového neoprávněného užívaní služby:

IP adresa

6.1.2 Tyto osobní údaje (IP adresa, Email, Telefon) jsou evidovány po dobu užívání webové služby NuIS. Ostatní osobní údaje jsou evidovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

6.2 ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

6.2.1 Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Obchodních podmínek mezi Gravastar s.r.o. a Odběratelem.

6.2.2 Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Objednatele v souladu s požadavky GDPR.

6.2.3 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů Objednatele zpracovatelem, Objednatel je správcem osobních údajů.

6.2.4 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování webové služby

6.2.5 Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v odstavci 6.2.4. těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje ukládat na nosiče informací, uchovávat, zálohovat a mazat.

6.2.6 Objednatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele. Poskytovatel musí uložit dalším zpracovatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v této smlouvě.

6.2.7 Další zpracovatelé: New Relic, Inc. (metriky výkonu aplikace), OVH.CZ (Infrastruktura)

6.2.8 V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo chod aplikace, má Poskytovatel právo změnit zpracovatele bez předchozího upozornění Objednatele. Poskytovatel může na takovou změnu upozornit Objednatele později a není tím dotčeno právo Objednatele na vyjádření námitky.

6.2.9 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno následujícími způsoby:

6.2.10 Objednatel se zavazuje neprodleně nahlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a umožnit Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

7. REKLAMACE

7.1. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na adresu helpdesk@nuis.cz nebo tel.: +420774728278‬. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem spočívá vada služeb. Zrychlí to postup reklamace.

7.2. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Poskytovateli byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

7.3. Doručené reklamace vyřizuje Poskytoval bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace informuje Poskytoval emailem.

7.4. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytoval o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo pomocí prostředků komunikace na dálku do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

8.2. V případě, že se rozhodnete Vašeho práva využít, zašlete poštou odstoupení na adresu Poskytovatele.

8.3. Formulář ke stažení zde: Stáhnout

8.4. Pro platnost odstoupení je nutné formulář řádně vyplnit a vlastnoručně podepsat

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok, 1 půlrok nebo 1 měsíc. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenou.

9.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

9.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku za Webovou službu za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

9.4 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

9.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

9.6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.